Tập thể – Chiến sĩ thi đua – năm học 2010 – 2011© Bản quyền Thư viện ảnh thuộc về trường Đại học Văn lang